Diğer yandan yatalak, engelli ve oy kullanamayacak durumdaki vatandaşların sağlık ocaklarından alacakları belge ile İlçe Seçim kuruluna başvurmaları istendi.

İlçe Seçim Kurulundan yapılan açıklamada:” 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi işlemlerine esas olmak üzere muhtarlık bölgesi askı listeleri 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat:08.00’dan başlayarak 2 Nisan 2023 Pazar günü saat:17.00’da askıdan indirilecek şekilde askıya çıkarılmıştır. Bu süre içerisinde askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için: A) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, B) Birinci oylama için 14 Mayıs 2005, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2005 tarihinde ve daha önce doğan (yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.), C) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.), Ç) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, D) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan, E) 298 Sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilen, F) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi), Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına, G) Birinci oylamanın yapılacağı 14 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 28 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe veya astçavuşluğa nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.) Ğ) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerininİnfazı Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz.(Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.), H) 4721 Sayılı Kanun’un 408’inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.), I) 4721 sayılı Kanun’un 407’nci maddesinde belirtilen; "bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı kanun'un 471’inci maddesindeki; "özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (tahliyesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.), Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, İ) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, J) Tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan (bu durumda olan kişilerin adres bildirimleri 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne yapılır.), Türk vatandaşları, 5490 sayılı Kanun'un 50’nci maddesi hükmü gereği ceza infaz kurumları idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilir K) 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme kararı (kesinleşmiş) ile ilçe seçim kurulu başkanlıklarına müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.”

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 ile 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00 arasında yapılır.

Editör: Manşet 67